Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αξιολογούν τους εμπλεκόμενους και τα στοιχεία ενός συστήματος εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο Μαθήματος (Syllabus)
Αξιολόγηση
  • της μάθησης
  • των μαθητών
  • των διδασκόντων
  • των διδακτικών πρακτικών
  • των εκπαιδευτικών συστημάτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αξιολογούν τους εμπλεκόμενους και τα στοιχεία ενός συστήματος εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο Μαθήματος (Syllabus)
Αξιολόγηση
  • της μάθησης
  • των μαθητών
  • των διδασκόντων
  • των διδακτικών πρακτικών
  • των εκπαιδευτικών συστημάτων